Zápis zo stretnutia 16.8.2018 PDF Tlačiť
Napísal Inge   

Zápis zo stretnutia zástupcov Zväzu športovej kynológie SR s p. Jozefom Olearčinom zo dňa 16.8.2018 o 15,00 v priestoroch firmy Z Polytanu SK – Malý Lapáš.

Prítomní :

Mgr. Juraj Štaudinger – prezident ZŠK SR

Radomír Lipták – predseda Revíznej komisie ZŠK SR

Ing. Pavel Tamáši – člen prezídia ZŠK SR

Jozef Olearčin – autor (zástupca autorov) listu

 

Dôvodom stretnutia bolo prediskutovanie obsahu „Otvoreného listu adresovaného vedeniu kynologického športu Obedience v Slovenskej republike“, ktorý bol zaslaný na Prezídium ZŠK SR.

 

Úvodom pán Jozef Olearčin označil  vyššie uvedený „otvorený list“ za irelevantný a uviedol že nemá zmysel sa k nemu vyjadrovať.

Následne pán Olearčin predniesol  nové tri požiadavky, ktoré označil ako relevantné na diskusiu na stretnutí.

Požiadavky boli nasledovné (doslovný prepis):

 

1) Vytvoriť takú štruktúru, aby zásadné rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú smerovanie obedience SR boli prijímané transparentne volenými zástupcami zastupujúcimi záujmy všetkých pretekárov všetkých krajov SR (právnych riešení je viac)

2) Medzi tieto zásadné rozhodnutia patria : podmienky účasti na MSR, výber klubu organizujúceho MSR, kvalifikačné podmienky na MS, rozhodnutia o spôsobe naloženia s dotáciou od ZŠK (napríklad aj na podporu mládeže, podporu klubov v závislosti od výsledkov/počtu pretekárov na pretekoch a pod.)

3) Nevylučovať bez PP psy z reálnej súťaže (pre účasť na MSR prípadne prijať dostatočne dlhé prechodné obdobie s podmienkami, na ktorých sa zhodnú zástupcovia zastupujúci záujmy všetkých pretekárov všetkých krajov SR)


K bodu 1:

Po vzájomnej diskusii sa všetci prítomní dohodli na nasledovnom riešení navrhnutom prezidentom ZŠK SR.

V rámci štruktúr ZŠK SR bude zriadená komisia zaoberajúca sa problematikou Obedience a pripravujúca návrhy na rokovania Prezídia ZŠK SR.  Komisia bude mať 5 členov. Po jednom zástupcovi za bývalé kraje (Bratislava, Západoslovenský, Stredoslovenský a Východoslovenský kraj) a zástupcu ZŠK SR. Komisiu menuje Prezídium ZŠK SR na základe návrhov kynologických klubov registrovaných v ZŠK SR. Kynologické kluby majú do 30.10.2018 nahlásiť nimi navrhovaných kandidátov na členov komisie, vrátane krátkeho zdôvodnenia delegovania daného kandidáta.

 

K bodu 2:

Obsah uvedený v bode 2) bude pridelený na riešenie novozvolenej komisii po jej vzniku definovanej v bode 1).

 

K bodu 3:

Po rozsiahlom zdôvodnení a opise danej problematiky prezidentom ZŠK SR J. Štaundingerom sa bod 3 zamietol. Ako ústretový návrh pre riešenie súčasného stavu s blížiacimi sa MSR v Obedience sa prijal variant usporiadať dva preteky so samostatnými súpiskami a vyhodnotením. Jeden v zmysle existujúcich propozícií a druhý pre psov neznámeho pôvodu bez zadania titulu, ale s ocenením a vyhodnotením poradia. Prípadnú zvýšenú finančnú záťaž súvisiacu s ocenením vykryje ZŠK SR.

Pán J. Olearčin prisľúbil, že názov druhého preteku navrhne osobne v najbližších dňoch.

 

Zápis bol v stručnej poznámkovej forme uznesení prečítaný v závere stretnutia a všetci prítomní ho odsúhlasili.

 

Zapísal dňa 16.8.2018: Ing. Pavel Tamáši                                               Overil: Mgr. Juraj Štaundinger