Obedience Slovakia vznikol 14.4.2011 ako Klub športovej kynológie a Obedience, ktorý sa registráciou dodatku k stanovám k 12.8.2016 premenoval. Obedience Slovakia je dobrovoľná, nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je podpora a rozvoj telesnej kultúry a športu, so zameraním na kynologickú športovú činnosť v súlade s cieľmi a poslaním Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky (ZŠK SR), Medzinárodnej kynologickej federácie (FCI), Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ) a Únie kynologických klubov (UKK).

Spolupracujeme s ostatnými športovými kynologickými a spoločenskými organizáciami, vyvíjame ďalšie aktivity v oblasti podpory a rozvoja športovej kynológie v Slovenskej republike a v zahraničí. Podporujeme, propagujeme a rozvíjame športovú kynológiu formou prípravy psov na kynologické skúšky a preteky podľa platných národných a medzinárodných skúšobných poriadkov. Poslaním nášho klubu je aj podpora a rozvoj kynologickej činnosti mládeže. Združujeme záujemcov o športovú kynológiu s cieľom odovzdať poznatky pri príprave psov na preteky, skúšky a bonitácie.

Pre tých, ktorí už majú základy výcviku psov ponúkame konzultácie, prípadne individuálny tréning pod vedením kvalifikovaného lektora. Častokrát  lepšie a účinnejšie je absolvovať konzultáciu o podstate cvikov vrátane 1 až 2 tréningov s odborníkom, ako navštevovať dlhodobý a stereotypný kurz.

Jedným z hlavných cieľov činnosti nášho klubu je aj propagácia, rozvoj, organizovanie a riadenie športového kynologického odvetvia Obedience v Slovenskej republike. Členovia nášho klubu – Ingrid Tamášiová a Pavel Tamáši, sú oficiálnymi zakladateľmi Obedience na Slovensku. Súčasne sú autormi skúšobného poriadku Obedience pre Slovenskú republiku v intenciách pravidiel FCI. Obedience Slovakia zastrešuje  všetky  kompetencie vyplývajúce  z aktivít  delegovaných  ZŠK SR  v oblasti odborného a vecného  vedenia a organizovania  Obedience  na Slovensku.

1 Základné informácie o klube Inge
2 Zakladajúci členovia Inge